Reglement rennerskwartier/camping

Welkom!

De Foute Cross is één en al beleving en beweging. I.v.m. de veiligheid van het evenement is de organisatie, de Stichting Autosportteam Marcel Broekhuizen (SAMB) genoodzaakt om bepaalde regels op te stellen, waaraan iedere bezoeker en deelnemer zich dient te houden.

 

Openingstijden

Het rennerskwartier/camping gaat open op donderdag 1 juni 2017 om 13:00 uur. Bezoekers en deelnemers met een campingkaart kunnen vanaf dit moment op de camping verblijven tot uiterlijk dinsdag 6 juni 2017, 12:00 uur.

 

Overnachten op het Foute Cross terrein

Iedereen die op het terrein van de Foute Cross wil overnachten moet in het bezit zijn van een campingkaart. Deze is verkrijgbaar via voorverkoop op de inschrijfdag en daarna via de website. De houders van een campingkaart hebben tevens toegang tot het festivalterrein tijdens de geldende openingstijden en hoeven hiervoor dus geen dagkaart meer te kopen.
ATTENTIE: De campingkaarthouder is verantwoordelijk voor de personen die bij hem/haar op de campingplek verblijven.

 

Opstelling voertuigen deelnemers/monteurs/helpers

Alle voertuigen met bestemming rennerskwartier/camping dienen bij aankomst te parkeren op de daarvoor bestemde opstelvakken, buiten de hekken van het terrein. Na ontvangst van alle benodigdheden , mag alleen op aanwijzing van de organisatie het rennerskwartier betreden worden. Op het rennerskwartier worden alle voertuigen binnen de gemarkeerde plek geplaatst. De betreffende markeringen (piketten met pleknummer en afzet lint) mogen niet worden verplaatst. Voertuigen die buiten de gemarkeerde plek staan (dus o.a. op de rijpaden), zullen worden verwijderd!

Alle voertuigen die zich op het rennerskwartier/campings begeven zullen bij toegang worden voorzien van een raamsticker, met daarop het pleknummer en evt. het telefoonnummer van de sleutelhouder.

Alle voertuigen/aanhangers etc. die geen duidelijke functie hebben en geen raamsticker hebben, dienen bij aankomst te worden geparkeerd op het hiervoor aangewezen parkeerterrein.

Wanneer tijdens de duur van het evenement voertuigen het rennerskwartier verlaten, zal het voertuig bij terugkomst tevens op het parkeerterrein moeten parkeren. De toegang naar de rennerskwartieren/camping is in dat geval dus uitgesloten. Dit geldt ook voor het halen van onderdelen, schone kleding etc.

ATTENTIE: op de parkeerterreinen mag niet worden gekampeerd en/of overnacht.

 

Rijden met voertuigen

Het is verboden om met een gemotoriseerd voertuig (ook waarmee je deelneemt aan de wedstrijden) op het terrein rond te rijden. Alleen verplaatsing van een deelnemend voertuig door de rijder of monteur van de plek naar startopstelling of huldigingspodium is STAPVOETS toegestaan.

Ook het gebruik van quads, zgn. pitbikes, brommers e.d. is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Dit kan levensgevaarlijke situaties kan opleveren. Ongevallen, aanrijdingen etc. kunnen enkel voorkomen worden wanneer iedereen zich aan de gestelde regels houdt.

ATTENTIE: Deelnemers die denken de veiligheid op het terrein in geding te brengen, of hiervoor anderen toestemming geven om een voertuig hiervoor te gebruiken, worden onherroepelijk gediskwalificeerd van wedstrijddeelname en kunnen worden verwijderd van het terrein.

 

Veiligheidsmaatregelen cross

Alle deelnemers dienen zich aan de ‘klasse-specifieke’ reglementen te houden, te vinden op de website.

Van de monteurs die zich tijdens de race rondom het circuit bevinden wordt verwacht dat ook zij de veiligheidsmaatregelen opvolgen. Het verblijf achter de drang- en bouwhekken geldt voor iedereen rondom het circuit tijdens de races.

 

Stroomvoorziening

Er zijn op het rennerskwartier/camping geen standaard stroomvoorzieningen aangelegd. Hierdoor is toegestaan om een klein aggregaat te gebruiken dat voldoet aan de standaard eisen. Het aggregaat mag niet zijn voorzien van een externe brandstoftank. Gebruik van het aggregaat is toegestaan tot uiterlijk 02:00 uur.

 

Afval

Er zijn op terrein voldoende voorzieningen aanwezig om afval in te deponeren. Tevens zullen er vuilniszakken worden uitgedeeld. Deze worden dagelijks ook weer (gevuld) opgehaald. Ruim bij vertrek je eigen plek op en neem je tent of ander kampeergerei gewoon weer mee naar huis. Wanneer er grof vuil op de plek achterblijft zullen de opruimkosten op de deelnemer worden verhaald.

 

Inbeslagname niet toegestane zaken

Spullen die volgens de reglementen niet zijn toegestaan, worden in beslag genomen. Deze spullen worden niet bewaard of teruggegeven aan de voormalig eigenaar. Het is zinloos om hierover in discussie te gaan met de organisatie en/of beveiliging.

 

Brandgevaar

Op last van de brandweer en om veiligheidsredenen zijn open vuren strikt verboden. Dus ook geen fakkels, vreugdevuurtjes, vuurkorven etc. Losse gasinstallaties en gasflessen, losse accu’s voor stroomvoorziening en brandstoftanks (anders dan voor gebruik voor de crossauto), zijn ook verboden en worden in beslag genomen bij aanwezigheid. Dit geldt ook voor de koolzuurflessen en biervaten die voor eigen tapinstallaties bedacht zijn.

 

Glaswerk

Op het hele terrein is geen glas toegestaan! Dit ter voorkoming van verwondingen aan bezoekers, deelnemers en medewerkers. Tevens ter voorkoming van onnodig dierenleed, wanneer achtergebleven breukglas in het land het vee schade toe kan brengen. Alles van glas (behalve brillen) is verboden op het terrein en zal in beslag worden genomen.

 

Blikjes

Blik is niet toegestaan op het festivalterrein. Wanneer drinkwaren uit een blikje vanaf het rennerskwartier meegenomen wensen te worden naar het festivalterrein, dan is dit alleen mogelijk na het overschenken in een plastic beker bij de doorgang naar het festivalterrein

 

Tuingereedschap

Tuingereedschap is niet toegestaan op het rennerskwartier/camping. Want wie een kuil graaft voor een ander… Bovendien is het door de grondeigenaar alleen aan de organisatie voorbehouden om grond te verzetten op het terrein.

 

Geluidsinstallaties

Het gebruik van geluidsinstallaties waarmee je het gehele rennerskwartier van je favoriete muziek voorziet, is niet toegestaan. Wanneer middels een kleine draagbare geluidsbron gezelligheid verhogende muziek ten gehore wordt gebracht, beslist de organisatie en/of beveiliging het maximum volume. Zingen en feestvieren mag, zolang anderen er maar geen (over)last van hebben.

Gebruik van geluidsinstallaties is toegestaan tot uiterlijk 02:00 uur.
ATTENTIE: Wanneer er na aangegeven aanpassing van het geluidsvolume later toch weer overlast wordt geconstateerd, zal de geluidsbron en desnoods ook de stroomvoorziening in beslag worden genomen.

 

Wangedrag

Op het terrein van de Foute Cross gelden de dagelijkse normen en waarden. Hiervoor zijn de aandachtspunten vastgelegd in de ‘HUISREGELS’, die naast dit reglement voor iedereen gelden.

Bij constatering van vandalisme zullen de schadekosten die hierdoor zijn ontstaan ter plaatse door de veroorzaker worden vergoed. Bij elke confrontatie of conflict dient om tussenkomst van de organisatie gevraagd te worden. Ga dus niet eigenhandig regelen. De organisatie kan indien nodig, direct passende maatregelen nemen.

Het plegen van delicten als geweld, onzedelijk gedrag of intimidatie of het geven van aanleiding hiertoe, wordt niet getolereerd. Personen die zich hieraan schuldig maken worden onherroepelijk de toegang tot het terrein ontzegd en zal een lokaalverbod voor de Foute Cross ontvangen. Dit kan eventueel voor de duur van meerdere jaren zijn

 

Rookbeleid

In de feesttent en andere publieke onderkomens geldt een rookverbod.

Er worden geen rookwaren verkocht aan personen onder de 18 jaar

 

Alcohol

Er wordt géén alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.

Het gebruik van alcohol door bestuurders van de deelnemende voertuigen is absoluut verboden. Voorafgaand aan iedere cross zal er bij elke deelnemer een blaastest worden afgenomen. Bij constatering van alcoholgebruik, wordt overgegaan tot diskwalificatie van deelname aan de wedstrijd.

 

Drugs

Drugs zijn niet toegestaan!! Bij constatering van gebruik, in bezit hebben van, of verhandelen van drugs, wordt je aangehouden en overgedragen aan de politie. Mocht er het vermoeden bestaan van drugsgebruik bij een deelnemer aan de cross, dient de deelnemer mee te werken aan een drugstest. Bij constatering van drugsgebruik, wordt overgegaan tot diskwalificatie van deelname aan de wedstrijd.

 

Toezicht

Er zullen 24 uur per dag herkenbare toezichthouders en beveiligers op het terrein aanwezig zijn. De toezichthouders en beveiligers zijn er in het belang van alle aanwezigen.

Instructies die door de toezichthouders en/of beveiligers worden gegeven (o.a. aangaande reglementen) dienen altijd opgevolgd te worden.

 

Detailhandel

Het opzetten van uw eigen handel in goederen is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Dit geldt voor het gehele evenemententerrein alsmede de parkeerterreinen en de directe omgeving van het evenement.

 

Restitutie

Deelnemers die om willekeurige reden niet kunnen of mogen deelnemen aan de wedstrijden  (ook na overtreding van een reglement door monteurs of teamleden waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen), kunnen in geen geval aanspraak maken op restitutie van kosten van deelname en/of entreegeld.

Ook gekochte dagkaarte, campingkaarten en consumptiemunten door zowel deelnemers als bezoekers worden, indien er bij nader inzien geen gebruik van wordt gemaakt, niet teruggekocht. Deze zijn eventueel wel overdraagbaar aan derden.

 

Aansprakelijkheid

Het bestuur van de SAMB en/of personen die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële, dan wel immateriële schade die deelnemers en/of bezoekers van het evenement mochten ondervinden.

Voor alle deelnemers en bezoekers geldt dat de aanwezigheid op het terrein geheel voor eigen risico is.

 

Tot slot!

De organisatie en alle medewerkers, wensen iedereen een fantastisch autosportweekend toe. Veel plezier en maak er een paar mooie dagen van!